HR NEWS
  • Ujednolicenie umów o pracę ograniczy swobodę działania pracowników

    Ujednolicenie umów o pracę ograniczy swobodę działania pracowników0

    Zmiany w regulacjach dotyczących warunków zawiązywania umów o pracę, umów zlecenie i o dzieło będą uwzględniały dużą cześć osób, które w tej chwili świadczą pracę różnego typu, w ogólnej grupie pracowników. Oprócz zatrudnienia rozumianego jako stosunek pracodawca – pracobiorca, dotyczyć będą relacji zleceniodawca – zleceniobiorca oraz zlecający dzieło – wykonujący dzieło.

    CZYTAJ WIĘCEJ