Okres pobierania zasiłku

Okres pobierania zasiłku

90, 180, 365 dni, a może jeszcze dłużej? Sprawdź, co może wpłynąć na okres pobierania zasiłku!

Standardowo zasiłek przyznawany jest na 6 miesięcy. W uzasadnionych ustawą przypadkach może zostać wydłużony do 365 dni lub dłużej. Urząd może także skrócić wypłatę o 90 lub 180 dni. Warto sprawdzić, jakich błędów unikać, aby nie stracić świadczenia.

Dłuższy okres wypłaty świadczenia dla…

Od tego, gdzie mieszkasz czy ile masz lat zależy, na ile czasu zostanie przyznane świadczenie. Jeśli mieszkasz w powiecie, w którym stopa bezrobocia przekracza 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, dłużej będziesz otrzymywał wypłatę – przez 365 dni. Bezrobotni, którzy ukończyli 50. rok życia oraz udokumentują co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, prawo do świadczenia otrzymają również na rok.

W przypadku osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat lub gdy małżonek także jest bezrobotny i pobrał już należy zasiłek, okres pobierania świadczenia także będzie dłuższy.

Wypłata świadczenia zostanie przedłużona również w przypadku porodu w trakcie pobierania zasiłku lub w ciągu miesiąca po zakończeniu jego pobierania. Czas pobierania zasiłku wydłużany jest o okres, przez który zgodnie z odrębnymi przepisami, przysługiwałby zasiłek macierzyński.

Uwaga, bo stracisz część zasiłku

Wpływ na okres pobierania zasiłku ma sposób rozwiązania umowy w ciągu 6 miesięcy poprzedzających rejestrację. Oznacza to, że pod uwagę nie jest brana tylko ostatnia umowa. Jeśli złożyłeś wypowiedzenie lub rozwiązałeś stosunek pracy na mocy porozumienia stron, okres pobierania zasiłku ulegnie skróceniu o 90 dni. W przypadku tzw. zwolnienia dyscyplinarnego, okres pobierania zasiłku skraca się o 180 dni, co może oznaczać, iż nie otrzymasz wypłaty w ogóle.

Krócej o 90 dni pobierać świadczenie będą również osoby z zawieszoną działalnością gospodarczą.

Osoby, które rejestrują się w urzędzie pracy bezpośrednio po zakończeniu umowy, a ich okres wypowiedzenia został skrócony i otrzymają w związku z tym odszkodowanie, zasiłek także otrzymają na skrócony okres. Świadczenie ulegnie skróceniu o czas, za który przysługuje odszkodowanie.

Zrezygnowałeś z zatrudnienia refundowanego, urząd skróci ci czas wypłaty zasiłku

Zgodnie z przepisami, okres pobierania zasiłku ulega również skróceniu w przypadku rozwiązania umowy zawartej na podstawie skierowania przez urząd pracy w ramach grantu na telepracę, świadczenia aktywizacyjnego czy dofinansowania wynagrodzenia pracownika powyżej 50. roku życia. Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o 180 dni.

Pamiętaj! Przyznanie zasiłku po 90 lub 180 dniach od daty rejestracji nie oznacza tylko opóźnienia jego wypłaty, ale również skraca okres jego pobierania o czas oczekiwania.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER