Polityka prywatności portalu HRNews.pl

 

  1. Definicje

Administratorem danych osobowych jest Studio Wiedzy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Senatorskiej 2 w Warszawie (dalej: „Administrator”).

Administrator wykorzystuje Państwa dane osobowe w związku z portalem prowadzonym przez Administratora Danych pod adresem: www.hrnews.pl (dalej: „Serwis”).  Serwis stanowi wyłączną własność Administratora Danych i umożliwia publikacje informacji prasowych, zapraszanie na wydarzenia branżowe, przesyłanie ofert, wysyłkę newslettera.

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o Regulacjach, należy przez nie rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), która służy stosowaniu ww. rozporządzenia.

Celem Regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej, a przepisy tych Regulacji są stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

 

  1. Cel oraz okres zbierania i przetwarzania danych

Dane osobowe uzyskane podczas rejestracji (newsletter) oraz w trakcie korzystania z Serwisu przetwarzane są przez Administratora wyłącznie za Państwa zgodą oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z Regulacją.  W powyższym zakresie Administrator ma prawo wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w następujących celach:

– wysyłki newslettera portalu Serwisu
– wysyłki ofert
– wysyłki mailingów

Dane będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu.

 

  1. Zakres przetwarzania danych

Rejestrując się w Serwisie użytkownik podaje następujące dane osobowe:

– nazwa firmy
– województwo
– imię
– nazwisko
– stanowisko
– telefon
– adres e-mail

Podanie danych osobowych przy rejestracji jest dobrowolne. Jeżeli jednak użytkownik nie poda wymienionych danych jego dostęp do Serwisu nie będzie możliwy.

Jeśli w trakcie korzystania z Serwisu zajdzie konieczność pozyskania dodatkowych danych osobowych lub konieczność wykorzystania posiadanych już przez Administratora danych osobowych w sposób inny niż opisany w niniejszym dokumencie, Administrator poprosi Państwa o zgodę na pozyskanie dodatkowych danych lub na wykorzystanie posiadanych danych w inny sposób i uzupełni niniejszy dokument o brakujące informacje.

 

  1. Przekazywanie danych

Administrator Danych będzie przekazywał dane osobowe użytkowników Serwisu:

1) podmiotom przetwarzającym dane w jego imieniu i uczestniczącym w wykonywaniu przez niego działalności gospodarczej, tj. swoim pracownikom i współpracownikom – wyłącznie w celu umożliwienia realizacji funkcjonalności Serwisu;

2) podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne należące do Administratora Danych lub udostępniającym mu narzędzia teleinformatyczne;

3) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora Danych usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową – wyłącznie w razie potrzeby uzasadnionej przepisami obowiązującego prawa;

 

  1. Uprawnienia przysługujące Użytkownikowi

Każdy użytkownik może złożyć do Administratora wniosek o:

1) sprostowanie (poprawienie) danych;

2) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w serwisach internetowych należących do Administratora;

3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych);

4) dostęp do danych;

5) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do wnioskującego (w zakresie określonym w art. 20 Regulacji).

Z powyższych uprawnień można skorzystać, składając wniosek na adres e-mail podany w punkcie 10.  W niektórych przypadkach w celu weryfikacji, Administrator może prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie wnioskującego.

 

  1. Prawo sprzeciwu

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. W konsekwencji przyjęcia wniosku Administrator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych.

 

  1. Zgoda na przetwarzanie danych

Jeżeli wykorzystanie Państwa danych przez Administratora Danych nie będzie konieczne do korzystania z Serwisu albo do realizacji obowiązku prawnego lub nie będzie stanowiło prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Administrator może prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych, przy czym udzieloną zgodę możecie Państwo w każdej chwili cofnąć.

 

  1. Skarga

Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, możecie Państwo wnieść skargę na Administratora.

 

  1. Śledzenie danych i pliki cookie

Używamy plików cookie, służących do dostarczania statystyk odnośnie odwiedzin i aktywności na stronie Serwisu.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe znajdujące się na Państwa komputerze, pozwalające nam dostarczyć lepszą jakość naszego Serwisu, informację jak użytkownicy korzystają z Serwisu oraz na dostosowanie niektórych funkcjonalności dla zalogowanego użytkownika.

Używanie plików cookie jest standardem w Internecie. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie, jednak możesz wyłączyć tą funkcjonalność w ustawieniach przeglądarki, bądź włączyć funkcjonalność śledzenia użycia plików cookie. Konsekwencją wyłączenia plików cookie może być ograniczony dostęp do funkcjonalności Serwisu.

Ruch na stronie, ilość odwiedzających Serwisu bądź jego podstron nazywana jest potocznie „śledzeniem danych”.

Administrator zbiera również dane techniczne użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu. Przetwarzanie tych danych jest zautomatyzowaną konsekwencją działania Serwisu. W zakres tych danych wchodzą adresy IP, z jakich użytkownicy korzystają z Serwisu oraz np. informacje na temat systemu operacyjnego i wersji przeglądarki użytkownika.

Analityczne pliki cookie.

Administrator używa dostawców usług trzecich, m.in. Google Analytics, dalej: „GA”. GA zagnieżdza na stronach Serwisu pliki cookie.

Informacje w tych plikach cookie zawierają dane o sposobie użytkowania strony i mogą być wysłane i przechowywane u dostawcy usługi GA.

Serwery dostawcy mogą znajdować się poza obszarem ekonomicznym EU. W naszym imieniu dostawca usługi GA będzie używał danych zawartych w tych plikach cookie do generowania zagregowanych statystyk oraz informacji o aktywności odwiedzających Serwis.

Wszystkie pliki cookie zagnieżdzane przez dostawców usługi GA wygasają w okresie nie przekraczającym 2 lat.

Można zablokować możliwość kolekcji i użycia danych przez te pliki cookie poprzez instalację dodatku do przeglądarki pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W celu uzyskania większej ilości informacji, przeczytaj http://www.google.com/analytics/terms/gb.html (Google Analytics Terms of Service & Privacy).

Pliki cookie Serwisu. Niektóre z plików cookie przechowują informacje pochodne do Twojego konta w serwisie i umożliwiają funkcjonalność przechowywania sesji i zapamiętania preferencji dotyczących logowania.

Pliki te wygasają po upływie określonego czasu.

 

  1. Kontakt

Kontakt i inspektorem ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@studiowiedzy.pl