Nowe świadectwa pracy – co trzeba wiedzieć?

Nowe świadectwa pracy – co trzeba wiedzieć?

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy. Zmiany związane są z wprowadzeniem uprawnień dla rodziców, a także koniecznością przekazywania kolejnym pracodawcom informacji o wykorzystanych urlopach wychowawczych. Jakie dane pracodawca zobowiązany jest umieścić w nowym świadectwie pracy?

Na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. pracodawcy zobowiązani są wystawiać nowe świadectwa pracy. Zasadnicza treść tego dokumentu nie uległa zmianie, jednak obecnie dokument trzeba uzupełniać o informacje, dostosowujące zakres danych do  nowych uprawnień  rodzicielskich, które weszły w życie 2 stycznia 2016 r. Umożliwienie pracownikowi korzystania w częściach z urlopów związanych z wychowywaniem dziecka  oraz z okresu ochronnego wymusiło wprowadzenie komunikacji między pracodawcami w zakresie uprawnień przysługujących pracownikowi u kolejnego pracodawcy. I temu przede wszystkim ma służyć nowy wzór świadectwa pracy.

Nowe dane – uprawnienia urlopowe na świadectwie

Świadectwo pracy to dokument, który pracownik dostarcza kolejnemu pracodawcy. Zawarte są w nim informacje, które mają wpływ na przebieg zatrudnienia w kolejnym miejscu pracy.

Do informacji tych należą m.in. dane o wykorzystaniu urlopów związanych z rodzicielstwem:

  • urlopu ojcowskiego, który może być wykorzystany w 2 częściach do ukończenia przez dziecko 2 roku życia,
  • urlopu rodzicielskiego, który może być wykorzystany w 4 częściach do ukończenia przez dziecko 6 roku życia,
  • urlopu wychowawczego, który może być wykorzystany maksymalnie w 5 częściach do ukończenia przez dziecko 6 roku życia.

Ochrona stosunku pracy, strona wypowiadająca i pozostałe nowe informacje Jednym z istotnych dodatkowych wymogów jest też informacja o wykorzystaniu przez pracownika ochrony stosunku pracy przysługującej w związku z urlopem wychowawczym. Pracownik ma prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego, i podlega w tym okresie ochronie – jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Kolejny pracodawca powinien zatem wiedzieć, czy pracownik wykorzystał już 12-miesięczny okres ochrony, jeśli w nowej firmie również chciałby skorzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy.

Na świadectwie dodano też informację o okresach zatrudnienia i rodzaju wykonywanej pracy. Pracodawca został zwolniony z obowiązku wystawiania świadectwa pracy, gdy zamierza podpisać umowę z tą samą osobą w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Zmniejszenie częstotliwości wydawania świadectw przy kolejnych umowach będzie obligowało pracodawcę do wykazania wszystkich okresów zatrudnienia na jednym zbiorczym świadectwie pracy.

Jedną z nowości jest także wprowadzenie zapisu o konieczności przedstawienia na świadectwie strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia. Dodatkowo, na żądanie pracownika świadectwo powinno być uzupełnione o informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz uzyskanych przez pracownika kwalifikacjach.

Czy wprowadzona zmiana jest dla pracodawców ułatwieniem?

Doprecyzowanie informacji przekazywanych przez poprzedniego pracodawcę bez wątpienia ułatwia ustalenie uprawnień pracowniczych w kolejnym miejscu pracy. Nie bez znaczenia jest również to, że do rozporządzenia dołączono pomocniczy wzór świadectwa pracy wraz z objaśnieniem oraz fakt, że zlikwidowano niepotrzebny obowiązek wystawiania świadectw pracy po zakończeniu umowy, jeżeli ten sam pracodawca zawrze z pracownikiem kolejną umowę” – powiedziała Renata Kotecka, Legal Product Owner Sage w Polsce.

Nowe zasady prostowania i uzupełniania treści

Nowością jest również wprowadzenie 3-dniowego terminu na uzupełnienie świadectwa pracy o informacje o orzeczeniu o przywróceniu do pracy. Taki sam termin obowiązuje pracownika w przypadku, gdy pracodawca chce zamieścić na świadectwie pracy informacje o orzeczeniu
o odszkodowaniu z powodu nieuzasadnionego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.  Pracownik jest zobowiązany przedstawić świadectwo do poprawy w terminie 3 dni od uprawomocnienia się takiego orzeczenia, jednak nie później niż 3 dni od dnia wezwania przez pracodawcę. Termin ten jest liczony od dnia przedłożenia świadectwa pracy przez pracownika.

Wprowadzenie dodatkowych informacji dotyczących uprawnień zrealizowanych przez pracownika to korzystna zmiana dla pracodawców przyjmujących nowozatrudnionych. Jednak w mojej opinii obecny poziom szczegółowości świadectwa pracy jest nadmierny. Nie wszystkie dane zawierane w dokumencie będą przydatne w nowym miejscu pracy, a ich umieszczanie jest przecież dodatkowym obciążeniem dla firm, które rozstają się z pracownikami. Być może ustawodawca udoskonali świadectwa przy okazji planowanej nowelizacji przepisów” – dodaje Renata Kotecka.

Kolejne zmiany w Prawie Pracy już w 2018 roku

Już od września zeszłego roku trwają prace nad stworzeniem nowych kodeksów pracy. Termin przedstawienia projektu zaplanowano na marzec 2018 r. Według wstępnych informacji Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy planuje stworzyć nowy Kodeks Pracy i Kodeks zbiorowego prawa pracy. Powstaną nowe akty prawne, które mają odpowiadać na zmiany na rynku pracy i służyć poprawie otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Wprowadzone i zapowiadane zmiany w Prawie Pracy są elementem pakietu ułatwień dla przedsiębiorców. Będzie więc możliwość przeprowadzenia audytu odnośnie nowo wprowadzonych przepisów i wnioskowania o ujęcie dodatkowych ulepszeń lub zmian w projektowanych kodeksach, jeśli wprowadzone rozwiązania w praktyce nie zdadzą egzaminu.

SAGE

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER