Obowiązki pracodawcy po wypadku przy pracy

Obowiązki pracodawcy po wypadku przy pracy

Wypadek przy pracy pozostaje nie tylko możliwym źródłem odpowiedzialności cywilnoprawnej pracodawcy, lecz rodzi również konieczność niezwłocznego podjęcia przez niego określonych czynności oraz stosowania odpowiednich procedur, które zostały wprost wskazane w treści Kodeksu pracy oraz innych aktów prawnych.

Tuż po wypadku

Naturalnie podstawowym i pierwszym przejawem aktywności pracodawcy po wystąpieniu wypadku przy pracy powinno być podjęcie niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie oraz niezwłoczne udzielenie pomocy poszkodowanym.

Powyższe ma znaczenie z uwagi na konieczność wyeliminowania zagrożenia rozszerzania się zakresu skutków powstałych w wyniku zdarzenia i uchylenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi. Niewątpliwie szybka reakcja w obliczu nagłego zdarzenia jakim jest wypadek przy pracy, może ograniczyć ilość osób poszkodowanych oraz zapobiec zwiększeniu się uszczerbku u osób, które już uległy wypadkowi. Właściwe postępowanie pracodawcy nie pozostaje oczywiście bez wpływu zarówno na zakres jego ewentualnej odpowiedzialności cywilnoprawnej jak i na samą ocenę istnienia podstawy jej ponoszenia, np. winy.

Ustalenie okoliczności wypadku

Kolejne kroki pracodawcy zostały opisane w treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.07.2009 r. – w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Przede wszystkim pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce zdarzenia celem niedopuszczenia do niego osób niepowołanych, nieuruchamiania bez potrzeby maszyn i innych urządzeń i niezmieniania położenia urządzeń i rzeczy, które spowodowały wypadek i mają znaczenie dla ustalenia jego okoliczności.

Odstąpienie od powyższego może nastąpić tylko wyjątkowo po ustaleniach lub za zgodą organów wskazanych w ust. 2 i 3 § omawianego rozporządzenia, tj. inspektora pracy i prokuratora, albo w sytuacji konieczności ratowania osób lub mienia, na co wskazuje ust. 4 tego przepisu.

Powyższe ma z kolei na celu umożliwienie dokonania odpowiednich ustaleń przez powołany do tego zespół powypadkowy, który m.in. dokonuje oględzin miejsca wypadku, sporządza dokumentację fotograficzną, gromadzi informacje od świadków i poszkodowanych.

Dokonane ustalenia są podstawą sporządzenia protokołu powypadkowego, który powinien zostać przygotowany w terminie 14 dni od zawiadomienia o wypadku. Protokół jest następnie przedstawiany poszkodowanemu, celem zapoznania go z jego treścią i umożliwienia zgłoszenia uwag. Po zatwierdzeniu przez pracodawcę tak przygotowanego protokołu, jest on przesyłany poszkodowanemu.

Jak wynika z treści art. 234 § 4 KP, wszelkie koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

Wypadek śmiertelny, ciężki i zbiorowy

Szczególne obowiązki pracodawcy zachodzą w sytuacji opisanej w treści art. 234 § 2 KP, zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Prawidłowe wykonanie powyższych obowiązków wymaga przede wszystkim właściwej interpretacji zdarzeń, z których one wynikają. Z pomocą przychodzi treść art. 3 ust. 4-6 ustawy z dnia 30.10.2002 r. – o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się zatem wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się natomiast wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

Warto podkreślić, że niedopełnienie wskazanego obowiązku zawiadomienia właściwych organów stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i obarczone jest karą grzywny od 1.000 do 30.000zł, o czym stanowi art. 283 KP.

Rejestr wypadków

Prócz obowiązków związanych każdorazowo z wystąpieniem wypadku przy pracy, pracodawca ma również obowiązek prowadzić rejestr wypadków przy pracy, którego treść określa § 16 cytowanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów.

Prócz rejestru pracodawca musi również przechowywać protokoły oraz pozostałą dokumentację powypadkową przez okres 10 lat.

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER