Świadectwa pracy

Świadectwa pracy

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców odstępuje od zasady wydawania świadectwa pracy po 24 miesiącach zatrudnienia.

Przypomnijmy, iż w poprzednim stanie prawnym, jeżeli pracownik pozostawał w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny lub umowy o pracę zawartej na czas określony, pracodawca był obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia pierwszej z tych umów.

Nowa wersja art. 97 Kodeksu pracy nakłada na pracodawców obowiązek niezwłocznego wydania świadectwa pracy w każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Nowe regulacje przewidują również odstępstwo od ww. zasady. W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

Powyższy wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Jeżeli pracownik złoży wniosek o wydanie świadectwa pracy w ww. trybie, pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w chwili wejścia w życie nowych regulacji, tj. w dniu 1 stycznia 2017 r., nie upłynął jeszcze 24-miesięczny okres na wydanie świadectwa pracy, pracodawca ma obowiązek wydać je pracownikowi – za okresy zatrudnienia zakończone w dniu 1 stycznia 2017 r., za które dotychczas nie wydano świadectwa – w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Pracownik może jednak żądać wydania świadectwa pracy przed upływem tego terminu,  a pracodawca ma obowiązek je wydać w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie.

Przepisy w nowym brzmieniu mają zastosowanie do świadectw pracy wydawanych w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umów o pracę na okres próbny lub na czas określony trwających w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. w dniu 1 stycznia 2017 r.

Na marginesie należy również zauważyć, iż Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectw pracy z dnia 30 grudnia 2016 r. zastępuje dotychczasowe rozporządzenie z dnia 15 maja 1996 r. Zawarte są w nim regulacje dot. szczegółowej treści świadectwa pracy, sposobu i trybu wydawania świadectwa pracy oraz sposobu i trybu prostowania i uzupełniania świadectwa pracy.

 

Źródło: Edyta Defańska-Czujko, Kancelaria Radców Prawnych CZUBLUN TRĘBICKI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER