Związek Przedsiębiorców i Pracodawców powołuje Forum Rynku Pracy ZPP

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) zainaugurował program Forum Rynku Pracy ZPP, który stanowi platformę dialogu o wyzwaniach rynku pracy w Polsce. 2 lutego 2017 r. podczas pierwszego spotkania Forum zaprezentowano raport o wpływie aktywności zawodowej kobiet, który stanowił punkt wyjścia do dyskusji pomiędzy wiceministrami z resortu Rozwoju oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ekspertami i przedsiębiorcami.

Polska stoi w obliczu poważnego kryzysu demograficznego wynikającego ze starzenia się społeczeństwa. Tylko od 2010 roku w Polsce ubyło niemal 1 mln osób w wieku produkcyjnym. Prognozuje się, że tylko w tym roku ok. 500 tys. pracowników przejdzie na emeryturę. ZPP szacuje w swoim raporcie „Jak zapobiec polskiej katastrofie demograficznej? Trzy filary polskiej polityki wobec problemu”, że do 2050 roku populacja w Polsce spadnie o 4 miliony osób, a w 2020 r. zabraknie 1 miliona pracowników.  Sytuację dodatkowo komplikuje niska, w porównaniu do innych państw unijnych, aktywność zawodowa wielu grup demograficznych i społecznych. Polska posiada jeden z najniższych w Europie wskaźników aktywności zawodowej kobiet – 61,4%, oznaczający, że statystycznie 4 z 10 Polek w wieku produkcyjnym nie pracuje i nie szuka pracy.

Te wyzwania sprawiają, że należy podjąć dialog pomiędzy różnymi interesariuszami rynku pracy w celu analizy sytuacji, diagnozy oraz zaplanowania spójnych i wielopłaszczyznowych działań stanowiących skuteczną odpowiedź na kryzys demograficzny. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, ZPP zdecydował się uruchomić Forum Rynku Pracy, stanowiący platformę dialogu o wyzwaniach rynku pracy w Polsce.

Forum Rynku Pracy będzie platformą dialogu decydentów politycznych, organizacji branżowych, biznesu oraz ekspertów akademickich na temat wyzwań rynku pracy w Polsce. Zakres tematyczny prac forum skupi się na takich obszarach jak: demografia, aktywizacja zawodowa kobiet, osób młodych i seniorów, a także bariery podatkowe i prawne na rynku pracy – wyjaśnia inicjator projektu Marcin Nowacki, wiceprezes ZPP.

Tematem spotkania inauguracyjnego Forum, które odbyło się 2 lutego 2017 r. w siedzibie ZPP,  była sytuacja kobiet na rynku pracy. Prezentowany podczas konferencji raport „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce”, opracowany przez Deloitte na zlecenie firmy Coca-Cola, obrazuje aktywność zawodową Polek na tle innych państw unijnych i zawiera symulację wpływu aktywizacji zawodowej na wzrost gospodarczy. Szacuje on, że jeśli aktywność zawodowa kobiet w Polsce w wieku 20-64 lat w najbliższych latach osiągnie poziom krajów starej UE, to liczba pracujących Polek wzrośnie o 533 tys. Dzięki temu polska gospodarka może zyskać od 90 mld do 180,7 mld zł w zależności od liczby przepracowanych godzin – minimum 4 dziennie, a maksimum 8. Wielkość wpływu zwiększonej partycypacji kobiet w rynku pracy jest porównywalna z wpływem wydatków z funduszy unijnych na PKB Polski w ramach polityki spójności na lata 2007-2020.

Wyniki raportu były punktem wyjścia do dyskusji panelowej na temat kluczowych czynników wzmacniających aktywność zawodową kobiet w Polsce, zależną od wielu przesłanek gospodarczych, społecznych i kulturowych. Przede wszystkim należy wspierać Polki w łatwiejszym godzeniu ról rodzinnych i zawodowych, co stanowi jeden z czynników determinujących poziom aktywności zawodowej kobiet.

– Zależy nam na aktywności zawodowej kobiet z równoczesną poprawą sytuacji demograficznej kraju przez zwiększenie dzietności w Polsce. Program 500+ daje  kobietom więcej wolności i możliwości wyboru. To, nad czym trzeba teraz pracować to poprawa jakości usług świadczonych dla rodzin. Od września domykamy lukę przedszkolną – wszystkie 3-latki mają mieć zapewnione miejsca w publicznych placówkach. Pracujemy też nad większą liczbą miejsc w placówkach opieki nad najmłodszymi dziećmi. Dzięki ogłoszonemu właśnie programowi MaluchPlus w tym roku powstanie 12 tys. miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych – przedstawił wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Bartosz Marczuk.

Analizy dowodzą, że wysokiej aktywności zawodowej kobiet towarzyszy wysoki współczynnik dzietności. W przykładowej Szwecji aż 83,5% kobiet w wieku od 15 do 64 r.ż. jest aktywnych zawodowych, co sprawia, że współczynnik dzietności utrzymuje się tam na poziomie 1,88 i jest jednym z najwyższych w Europie. W tym świetle właśnie zróżnicowane formy pracy mogą ułatwiać kobietom podejmowanie aktywności zawodowej. Przedsiębiorczość coraz częściej jest postrzegana jako alternatywa do tradycyjnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, bo oferuje elastyczniejsze podejście do planowania zajęć w ciągu dnia. Badania pokazują, że kobiety deklarują duże zainteresowanie założeniem własnej firmy.

Duch przedsiębiorczości w Polkach jest widoczny. Głównym motywem skłaniającym kobiety do zakładania własnych firm jest elastyczność, którą daje samozatrudnienie. Aktywizację zawodową kobiet wpisaliśmy w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju – komentuje Jadwiga Emilewicz, wiceminister w resorcie Rozwoju.

Podobny trend jest obserwowany podczas realizacji ogólnopolskiego programu aktywizacji zawodowej „Sukces to JA”, którego Coca-Cola jest partnerem.

Zgodzę się z Panią Minister, Polki deklarują chęć zakładania własnych biznesów. W ramach realizowanego w całej Polsce programu Sukces to JA, którego jako Coca-Cola jesteśmy partnerem, Polki najchętniej biorą udział w warsztatach dotyczących zakładania firm. Prowadząc konferencje i zajęcia praktyczne w całej Polsce widzimy ogromny potencjał w Polkach, ale jednocześnie w bezpośrednich rozmowach dowiadujemy się, że dwie trzecie z tej grupy boi się podjęcia ryzyka – dodaje Anna Solarek, dyrektor kontaktów zewnętrznych i komunikacji Coca-Cola Poland. Od października 2016 r. ponad 400 kobiet zostało przeszkolonych w tematyce zarządzania karierą zawodową i prowadzenia firmy. Z platformy wiedzy www.sukcestoja.pl na co dzień korzysta ponad 1800 kobiet, które poszerzają swoją wiedzę i kompetencje dzięki zgromadzonym na platformie wykładom i materiałom interaktywnym.

Przedsiębiorczość to także postawa społeczna, stan umysłu. Nie trzeba zakładać firmy, żeby być przedsiębiorczym. Przedsiębiorczość codzienna to właśnie prowadzenie gospodarstwa domowego, to układanie przez kobiety pracy zawodowej, własnego kształcenia z życiem rodziny. To małe i większe decyzje. Kobiety potrzebują wsparcia w logistyce dnia codziennego, gdzie musza łączyć 24/7 pracę, opiekę nad domem, dziećmi i starzejącymi się rodzicami własnymi i męża. To wszystko dziej się  najczęściej, jednocześnie w szczycie ich możliwości aktywności na rynku pracy w całym cyklu życia – dodała Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS.

Kobiety, które już podjęły działalność gospodarczą jako jedną z głównych barier wymieniają wysokość pozapłacowych kosztów pracy – PIT oraz składek ZUS.

Polityka fiskalna uderza tak samo w kobiety jak i mężczyzn, ale to kobiety odgrywają główną rolę w polityce prorodzinnej, dlatego powinny być wprowadzane wszelkie formy ulg podatkowych – czy też rozliczeń, wzmacniających kobiety – argumentuje Robert Gwiazdowski z Warsaw Enterprise Institute.

Konferencja poświęcona raportowi „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce” opracowanego przez Deloitte na zlecenie jednego z największych inwestorów amerykańskich w Polsce, firmy Coca-Cola, była pierwszym spotkaniem w ramach nowego programu ZPP – Forum Rynku Pracy.

Inicjatorzy Forum, w ramach jego prac, przeprowadzą cykle dialogu, spotkania i debaty z kluczowymi interesariuszami społecznymi i politycznymi dotyczące grup (kobiety, młodzi, seniorzy) stanowiących niewykorzystane zasoby rynku pracy w kontekście polityk wspierających, podatków, świadczeń oraz przedsiębiorczości.

Za cele Forum pomysłodawcy projektu postawili sobie wymianę doświadczeń i dobrych praktyk wspierających rozwój polskiego rynku pracy; współpracę w zakresie prac programowych i legislacyjnych prowadzonych w Polsce oraz realizację projektów o charakterze badawczym i analitycznym, w tym publikację raportów.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER