79% kandydatów bierze pod uwagę, czy potencjalny pracodawca posiada politykę różnorodności

79% kandydatów bierze pod uwagę, czy potencjalny pracodawca posiada politykę różnorodności

Zaangażowanie pracodawcy w działania ukierunkowane na wyrównanie szans na rynku pracy odgrywa coraz większą rolę w procesach rekrutacyjnych. Chociaż aspekty takie jak wynagrodzenie, możliwości rozwoju czy model pracy nadal pozostają kluczowe w wyborze kolejnego miejsca zatrudnienia, to fakt czy firma posiada politykę różnorodności, może wpływać na decyzję kandydatów. Jak wynika z sondażu Hays Poland, organizacje otwarte na potrzeby kobiet oraz mniejszości zyskują w oczach profesjonalistów biorących udział w rekrutacjach.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, święta celebrującego społeczne, gospodarcze, kulturalne i polityczne osiągnięcia kobiet, firma Hays przeprowadziła badanie na temat roli, jaką polityka różnorodności firmy odgrywa w wyborze pracodawcy. Celem strategii różnorodności jest bowiem wyrównanie szans w miejscu pracy oraz wykluczanie krzywdzących stereotypów. Badanie, w którym udział wzięło ponad 19 tys. osób na świecie i blisko 800 w Polsce, nawiązuje do tegorocznego hasła przewodniego Dnia Kobiet – #BreakTheBias, wzywającego do przełamania uprzedzeń, utrudniających kobietom rozwój.

Cenna polityka różnorodności

Główne trendy rekrutacyjne pozostają niezmienne: wysokość wynagrodzenia i możliwości rozwoju zawodowego są nadal najważniejsze w zmianie miejsca zatrudnienia. Natomiast w obliczu kilku ofert pracy kandydaci zwracają uwagę na inne aspekty m.in. profil działalności firmy, jej wpływ na środowisko i społeczeństwo oraz stosunek do grup mierzących się z dyskryminacją. Jednym z głównych aspektów branych pod uwagę jest postawa organizacji w zakresie równości w miejscu pracy.

Polityka różnorodności określa najlepsze praktyki dotyczące rekrutacji, zatrudnienia, wynagrodzeń i awansów. W myśl zapisów takiej strategii szanse, które otrzymują pracownicy firmy, wynikają wyłącznie z ich kompetencji oraz osiągnięć, i nie są w żadnym stopniu powiązane z danymi demograficznymi m.in. płcią, rasą, wiekiem, sprawnością, narodowością, faktem posiadania dzieci i wielu innymi. Celem polityki różnorodności jest uczynienie organizacji miejscem pracy otwartym na każdego kandydata i pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem grup społecznych, które na rynku pracy są niewystarczająco reprezentowane lub mierzą się z różnymi formami dyskryminacji.

Kobiety stanowią jedną z grup, na których koncentrują się działania podejmowane w ramach polityki różnorodności. Stanowią połowę społeczeństwa, jednak jak pokazują różnorodne badania, nadal doświadczają w toku kariery przeszkód wynikających z płci. Organizacje coraz częściej dostrzegają ten problem i podejmują kroki mające na celu wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Dotyczy to zarówno jasnych kryteriów przyznawania podwyżki i awansu, które umożliwiają specjalistkom rozwój lub wkroczenie na ścieżkę menedżerską, jak i otwartości na potrzeby pracujących mam – komentuje Aleksandra Tyszkiewicz, dyrektor wykonawcza w Hays Poland.

Otwarty pracodawca

Jak wynika z najnowszego sondażu internetowego Hays, aż 79 proc. kandydatów w Polsce uważa politykę różnorodności firmy za mniej lub bardziej ważną przy ocenie atrakcyjności oferty pracy. Fakt, czy rekrutująca organizacja posiada dokument tego typu, co on zawiera i jak jest wdrażany w życie, za bardzo ważny uznało 39 proc. kandydatów. Zaledwie co piąty (21 proc.) uważa ten aspekt za nieważny.

W skali globalnej fakt posiadania przez firmę polityki różnorodności został uznany za istotny przez 85 proc. respondentów. Porównując odpowiedzi uzyskane w Polsce z tymi zebranymi na świecie, największa różnica występuje w odsetku respondentów uznających politykę różnorodności firmy za bardzo ważną w ocenie atrakcyjności oferty pracy. W Polsce tę odpowiedź wybrało 39 proc., natomiast na świecie – co drugi kandydat.

Czy polityka różnorodności firmy jest dla Ciebie ważna przy ocenie atrakcyjności oferty pracy?

  Polska Świat
Bardzo ważna 39% 50%
Ważna 28% 22%
Raczej ważna 12% 13%
Nieważna 21% 15%

Źródło: Badanie Hays Poland, luty 2022

Kandydaci i kandydatki coraz większą uwagę przywiązują do pozafinansowych aspektów oferty. Zmianę miejsca zatrudnienia częściej motywują też chęcią podjęcia pracy, która da im większe poczucie sensu, będzie spójna z ich światopoglądem i wartościami. Od nowego pracodawcy oczekują, że będzie zaangażowany w działania CSR i przykładał się do ograniczania nierówności na świecie. Tymczasem kobiety na rynku pracy doświadczają nierówności częściej niż mężczyźni. W związku z tym zwracają uwagę, czy potencjalny pracodawca posiada politykę różnorodności, a co najważniejsze – czy stosuje jej zapisy – wyjaśnia Aleksandra Tyszkiewicz z Hays Poland.

Odpowiedź na wyzwania

Badania Hays Poland jednoznacznie wskazują, iż przeszkód w karierze wynikających z płci częściej doświadczają kobiety. Raport „Kobiety na rynku pracy 2021” pokazał, że takie doświadczenie na swoim koncie ma 52 proc. i 20 proc. mężczyzn. Profesjonalistki najczęściej doświadczają zakładania przez firmy ich mniejszej dyspozycyjności (48 proc.), kierowania się stereotypami w decyzjach o zatrudnieniu czy awansie (47 proc.), faworyzowania mężczyzn (46 proc.) oraz braku zaufania do posiadanych kwalifikacji (39 proc.).

Czy wdrożenie w firmie polityki różnorodności może być rozwiązaniem powyższych problemów? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Wiele zależy bowiem od aktualnej sytuacji w organizacji, tj. jak wiele jest do poprawy w zakresie różnorodności, oraz czy zapisy oficjalnej polityki znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości i będą adekwatnie komunikowane. Jak wynika z badania Hays, oficjalną politykę różnorodności posiada 30 proc. organizacji. Jednocześnie zaledwie 50 proc. pracowników tych firm uważa, że jej zapisy przekładają się na realne działania.

Czy firma, w której obecnie pracujesz, wdrożyła oficjalną politykę różnorodności?

Tak 30%
Nie 49%
Nie wiem 21%

Źródło: Raport Hays Poland „Kobiety na rynku pracy”, maj 2021

Niewątpliwie jednak organizacje powinny dążyć do opracowania oficjalnej polityki różnorodności, określającej działania mające zagwarantować wszystkim pracownikom równość szans w miejscu pracy. Jest to bowiem pierwszy krok na drodze do pozytywnych zmian. Pracodawcy powinni inwestować w rozwój utalentowanych profesjonalistek, zapewnić im dostęp do programów mentoringowych i szkoleń. Przede wszystkim powinni jednak podejmować decyzje o awansach na podstawie kwalifikacji i doświadczenia kandydatów.

Dodatkowo niezwykle cenne są szkolenia, mające na celu nauczyć wszystkich pracowników jak nie ulegać nieświadomej faworyzacji lub dyskwalifikacji ze względu na dane metrykalne danej osoby. Bardzo często są to nisko kosztowe rozwiązania, które pozwalają zbudować podstawy niezbędne do równania szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER