Badania profilaktyczne pracowników podczas epidemii

Badania profilaktyczne pracowników podczas epidemii

Zgodnie z art. 12a z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawieszono obowiązek wykonywania m.in.:

  1. okresowych badań lekarskich pracowników,
  2. okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających: a) po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami; b) po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami,
  3. badań lekarskich i psychologicznych kierowców wykonujących przewóz drogowy zgodnie z ustawą o transporcie drogowym,
  4. badań lekarskich i psychologicznych maszynistów zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym.

Zawieszenie wykonywania badań okresowych stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także żołnierzy zawodowych, w tym również do pierwszego badania okresowego.

Obowiązek wykonania badań, które zostały zawieszone, należy dokonać w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii.

Co istotne, ustawodawca nie zawiesił obowiązku przeprowadzania badań wstępnych i kontrolnych, ale zmianie uległ sposób ich przeprowadzania. Bowiem w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Istotne jest jednak to, że orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii.

Dodatkowo warto podkreślić, że przeprowadzenie badania medycyny pracy i wydanie orzeczenia może nastąpić zdalnie. Z takiego rozwiązania może skorzystać każdy lekarz, w tym lekarz medycyny pracy. Wynika to z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym lekarz może udzielać świadczeń zdrowotnych, w tym badać stan zdrowia i wydawać orzeczenia lekarskie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Autor: Barbara Adamaszek-Byba, Adwokat w kancelarii Juvo (juvo.pl)
Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Kancelarii koordynuje obsługę prawną dla przedsiębiorców w zakresie prawa pracy.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER