Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

Przedsiębiorcy w ramach Tarczy Antykryzysowej mogą ubiegać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Co warto zaznaczyć ww. pomoc stosuje się nie tylko do pracowników w rozumieniu przepisów prawa pracy, ale również m.in. do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecania.


Dla kogo przeznaczona jest ta pomoc i na jaki okres?

Dofinansowanie może być przyznane wyłącznie mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku. Przy czym Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, przedłużyć ten okres mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia – o którym piszę poniżej.

Poniżej zamieszczam definicję mikro, małego i średniego przedsiębiorcy – bo od posiadania tego statusu zależy możliwość otrzymania dofinansowania:

 • mikroprzedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

 • mały przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

 • średni przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

Czym jest spadek obrotów gospodarczych?

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Warto zaznaczyć, że za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

W jakiej wysokości można uzyskać dofinansowanie?

Wysokość możliwego do otrzymania dofinansowania zależy od wielkości spadku obrotów gospodarczych. W przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Obliczenie spadku obrotów nie powinno być problemem, bo na stronach PUP udostępnione są specjalne kalkulatory, które po uzupełnieniu niezbędnych danych obliczają wysokość spadku obrotów.

Co zrobić aby otrzymać dofinansowanie?

Aby otrzymać dofinansowanie trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników. Wniosek trzeba złożyć w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy – dlatego koniecznym jest śledzenie informacji umieszczanych na stronach właściwych PUP.

Wniosek może być wniesiony w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu. Jak wskazuje Ministerstwo złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, ma znacznie przyśpieszyć otrzymanie dofinansowania.

We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca składa oświadczenie o:

 • wystąpieniu u niego spadku obrotów gospodarczych (obliczonego w sposób wskazany powyżej);
 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości;
 • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
 • posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy;
 • zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;
 • wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;
 • numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Poza tym zaznaczam, że oświadczenia, o których mowa pkt. 7 i 10, są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Do wniosku należy dołączyć:

 • wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń,wg określonego wzoru (wzory są dostępne m.in. na stronach internetowych PUP)
 • wzór formularza pomocy publicznej wg określonego wzoru (wzory są dostępne m.in. na stronach internetowych PUP)
 • kopię pełnomocnictwa (jeżeli wniosek składa pełnomocnik)
 • klauzulę informacyjną dotyczą przetwarzania danych osobowych
 • umowę o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19  wraz z załącznikami (wzór umowy jest dostępny m.in. na stronach internetowych PUP)

Zwracam uwagę, że jeżeli przedsiębiorca w składanym wniosku wpisze w części C, że wnosi o dofinansowanie za okres 3 miesięcy, wówczas wypłacane co miesiąc dofinansowanie będzie obliczane na podstawie wysokości spadku obrotów przedstawionych we wniosku np. gdy we wniosku przedsiębiorca wpisał, że spadek obrotów w jego firmie wyniósł co najmniej 30%, to wypłacane przez 3 miesiące dofinansowanie będzie obliczone na tej podstawie i nie będzie można go zmienić.

Dlatego jeżeli przedsiębiorca przewiduje, że wysokość spadku obrotów będzie wyższa i chciałby z tego tytułu otrzymać wyższe dofinansowanie, powinien złożyć co miesiąc nowy Wniosek na kolejny miesiąc, w którym przedstawi za każdym razem właściwą wysokość spadku obrotów

Czy przedsiębiorca ma jakieś obowiązki w związku z otrzymaną pomocą?

Przedsiębiorca, który otrzyma dofinansowanie, ma dwa obowiązki:

1) obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. (Przy czym w razie niedotrzymania tego warunku przedsiębiorca będzie musiał zwrócić dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.)

2) obowiązek składania co miesiąc oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Uwaga:

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Autor: Barbara Adamaszek-Byba, Adwokat w kancelarii Juvo.
Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Kancelarii koordynuje obsługę prawną dla przedsiębiorców w zakresie prawa pracy.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER