Typowe błędy managerów, czyli jak (nie)zarządzać zespołem?

Typowe błędy managerów, czyli jak (nie)zarządzać zespołem?

Rola managera w firmie jest kluczowa dla efektywności organizacji i zadowolenia pracowników. Menedżerowie są odpowiedzialni za zarządzanie zespołami i osiąganie wyznaczonych celów. Niestety, wiele firm zaniedbuje szkolenia menedżerskie, co prowadzi do popełniania błędów w efektywnym team managemencie. Według badania przeprowadzonego przez West Monroe Partners, większość amerykańskich menedżerów nie przeszła żadnego szkolenia z zakresu zarządzania. Wśród team leaderów, którzy nadzorują jednego do dwóch pracowników, było to 59%. Ten sam wskaźnik wynosi 41% wśród tych, którzy nadzorują trzech do pięciu pracowników[1].

Najczęściej popełniane w procesie zarządzania błędy 

Niektóre błędy w zarządzaniu zespołami występują częściej niż inne. Na tej liście znajdują się m.in.:

  • Niechęć do delegacji zadań – managerowie często nie są w stanie zaufać swoim pracownikom i przekazać im odpowiedzialności za niektóre zadania.  Towarzyszy temu obawa przed utraceniem autorytetu. W związku z tym przyjmują na siebie nadmierną liczbę zadań, co prowadzi do pracy ponad siły oraz zwiększenia poziomu stresu.
  • Nieumiejętność perspektywicznego zarządzania i planowania – codzienność wymusza na managerach konieczność skupienia się na „tu i teraz”. Wielu z nich nie może poradzić sobie z łączeniem wizji teraźniejszości oraz budowaniem planu na przyszłość. Prowadzi to do chaotycznego zarządzania i braku spójnego planu działań.
  • Błędy w komunikacji – brak dokładności w przekazywaniu informacji, zniekształcenie wiadomości, błędne interpretacje, niedostateczna ilość komunikacji i brak wrażliwości na potrzeby pracowników – to wszystko prowadzi do nieporozumień i konfliktów, a także uniemożliwia skuteczne zarządzanie pracą zespołu.
  • Brak zaangażowania i motywowania pracowników – zdarza się, że kierownictwo buduje wokół siebie mur, który oddziela ich od tego, co w rzeczywistości dzieje się w firmie. Nie mając tej perspektywy, stawiają siebie w fatalnej pozycji i narażają na popełnienie wielu błędów. Taka postawa dodatkowo demotywuje pracowników, ponieważ nie czują wsparcia swojego lidera.
  • Nieumiejętność podejmowania decyzji – managerowie muszą podejmować decyzje dotyczące zarówno teraźniejszości, jak i przyszłości. Wymaga to wysokich umiejętności analitycznych, ponieważ trzeba połączyć ze sobą wiele faktów oraz przewidzieć potencjalne skutki na przyszłość. Nie każdy to potrafi, a błędy kardynalne mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno dla zespołu, jak i całej firmy.
  • „Twarde zarządzanie” – część managerów w procesie zarządzania skupia się wyłącznie na biznesie, zapominając, jak ważny w tym wszystkim jest czynnik ludzki. Brak empatii oraz nastawienie na wynik mogą prowadzić do obniżenia morale pracowników, a także niezdrowej atmosfery w zespole.
  • Nadopiekuńczość wobec zespołu – postawę nadopiekuńczą przyjmują tzw. managerowie parasolowi. Czuje się oni odpowiedzialni za swoich podwładnych i chcą chronić ich przed negatywnym wpływem zewnętrznych czynników. Jednocześnie przejmują na siebie zbyt dużą odpowiedzialność i mimo dobrych intencji, budują niesamodzielny zespół, który nie jest w stanie poradzić sobie z najmniejszymi problemami.

Jak błędy w zarządzaniu wpływają na organizację oraz pracowników?

Błędy w zarządzaniu mają poważne konsekwencje dla organizacji oraz pracowników. Mogą prowadzić do powstania dysfunkcji zespołu, takich jak brak zaufania, strach przed konfliktem, brak zaangażowania, unikanie odpowiedzialności czy brak przywiązywania wagi do rezultatów. Brak odpowiedniego przeszkolenia managerów wpływa także negatywnie na wyniki zespołu i przyczynia się do spadku wskaźnika utrzymania pracowników, co w dłuższej perspektywie skutkuje trudnościami w rekrutacji nowych członków zespołu. Dodatkowo brak poczucia bezpieczeństwa w środowisku pracy czy spadek produktywności pracowników odbijają się negatywnie również na wynikach całej organizacji. Błędne zarządzanie zespołami, choć z pozoru wydaje się wewnętrznym problemem, oddziałuje w dużym stopniu na wizerunek marki pracodawcy i może wpłynąć na spadek pozycji firmy na rynku.

Brak uporządkowanej i profesjonalnej wiedzy na temat zarządzania, wprowadzania procesów czy zadańmanagera niesie ze sobą poważne skutki nie tylko dla zespołu czy samego managera, ale także dla całej organizacji. Bez tych kompetencji trudniej jest zbudować dialog wewnątrz zespołu, współpracować czy pozyskać efekt synergii na poziomie działowym oraz organizacyjnym” – mówi Grzegorz Święch, Senior Partner, Wiceprezes firmy Nowe Motywacje.

Dlaczego rezygnujemy z jakościowego przeszkolenia managerów?  

Nieadekwatne przeszkolenie managerów jest poważnym wyzwaniem dla wielu organizacji. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być zróżnicowane. Przede wszystkim decyzja o nieprzeprowadzaniu lub przeprowadzeniu szkolenia niskiej jakości wynika z kosztów
i konieczności poświęcenia swojego czasu poza miejscem pracy. Wśród przyczyn tego zjawiska można wymienić też brak przeprowadzenia oceny ryzyka oraz analizy luk i potrzeb szkoleniowych. Często zdarza się, że dokumentacja szkoleniowa nie jest uzupełniana czy aktualizowana, co utrudnia monitorowanie postępów pracowników. Co więcej, często nowy pracodawca wysnuwa założenie, że szkolenie zostało przeprowadzone przez poprzedniego, co na ogół jest mylne, ponieważ różne organizacje wymagają różnych kompetencji i wiedzy. Wszystkie te czynniki wpływają na nieodpowiednie przygotowanie menedżerów do wykonywania ich pracy, co z kolei wpływa na efektywność działania pracowników oraz całej organizacji.

Warto zwrócić uwagę na to, że odpowiednie przeszkolenie managerów to kluczowy element sukcesu każdej organizacji.

Wiele firm wciąż bagatelizuje ten aspekt, co prowadzi do problemów związanych z zarządzaniem zespołem. Jednym z rozwiązań jest zapewnienie odpowiednich szkoleń dla managerów, które umożliwią im wykształcenie niezbędnych kompetencji w zarządzaniu zespołem oraz nauczą reagowania w sytuacjach kryzysowych. Do takich należy m.in. Akademia Managera, którą od lat z powodzeniem realizujemy dla klientów Nowych Motywacji. Dzięki dedykowanemu cyklowi szkoleń managerowie mają szansę efektywnie przygotować się do pełnienia swojej funkcji – do reagowania kryzysowego, łagodzenia konfliktów czy walki z dysfunkcjami zespołu” – wyjaśnia Grzegorz Święch.

Inwestycja w odpowiednie szkolenia dla managerów to inwestycja w rozwój firmy. Nie warto więc bagatelizować tego zjawiska, bo skuteczne zarządzanie zespołem i organizacją jest niemożliwe bez właściwego przygotowania liderów.

[1]  https://www.hrdive.com/news/managers-say-they-lack-training-and-44-feel-overwhelmed-at-work/520396/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER